Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kwartalnik - Dobrcz Nasza Gmina TV Dobrcz
Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o LII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 27 czerwca 2023 r.

W dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Dobrcz.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja o porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 31 marca 2023 r.
5. Przyjęcie protokołu LI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz w dniu 17 maja 2023 r.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz realizacji uchwał z poprzednich sesji.
7. Informacja o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia w zakresie zapewnienia dostępności świadczeń dla mieszkańców gminy.
8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminna Przychodnia w Dobrczu za 2022 rok.
9. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu za II półrocze 2022 roku.
10. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej–„Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022”.
11. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobrcz na rok 2022.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023 – 2033.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu za 2022 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF).
16. Projekt uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji społecznych statutów Sołectw Gminy Dobrcz.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz.
18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrcz do realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo- Strzelce Górne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20214-2020.
20. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Strzelce Górne, w gminie Dobrcz.
21. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Dobrczu.
22. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobrcz.
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobrcz.
25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobrcz.
26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobrcz.
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia dziewięciu skarg na Wójta Gminy Dobrcz.
28. Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2022 roku.
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dobrcz w 2022 roku,
b) debata.
29. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrcz wotum zaufania.
30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2022 rok.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2022 r.,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrcz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
c) dyskusja.
31. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrcz za 2022 rok.
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrcz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobrcz,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrcz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrcz za 2022 rok,
c) dyskusja.
32. Interpelacje i zapytania.
33. Wolne wnioski.
34. Zakończenie Sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Prezentacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowych.
3. Promocja gminy w roku 2022 i plany na 2023 (zakres, formy promocji, koszty z promocją związane).
4. Informacja w sprawie przygotowania do sezonu letniego, w tym stan bezpieczeństwa kąpielisk.
5. Analiza gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy, w tym realizacja zobowiązań pieniężnych za lokale mieszkaniowe i użytkowe.
6. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.
7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał objętych porządkiem obrad LII Sesji Rady Gminy Dobrcz.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy na transmisję on-line na platformie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/176/rada-gminy-dobrcz.htm