Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2021 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (działka w miejscowości Nekla)

Działając  na podstawie  art. 40 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Dobrcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrcz, położonej w miejscowości Nekla.

Z lokalizacją działek z ogłoszenia można zapoznawać się pod adresem : http://dobrcz.e-mapa.net/ klikając w zakładkę „Działki na sprzedaż”.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi:

L.p.

Miejscowość/Obręb

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Wywoławcza cena nieruchomości

netto (w zł)

Wadium

(w zł)

1.

Nekla

 

działka Nr 17/70

o pow. 1039 m2

RIVb- 0,0848 ha

RV- 0,0191 ha

KW BY1B/00151144/1

 

Działka nieogrodzona, niezabudowana. Teren działki jest płaski. Układ działki regularny.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy gruntowej drodze gminnej – ul. Jeżynowej łączącej się z asfaltową droga powiatową – ul. Kotomierską .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/124/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Poz. 1312 z dnia 15 czerwca 2012 r.) działka zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol terenu: 18MN).

 

48.700,00*

 

4.870,00

* Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT- 23%.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie z dnia 09.12.2020 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrczu, a informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2021 r. o godz. 900 w salce narad Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52.

 

W dziale III księgi wieczystej KW nr BY1B/00151144/1 „Prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisane są nieodpłatne i na czas nieokreślony służebności gruntowe:

- na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości KW nr BY1B/00151151/3, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość oraz położenia wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej;

- na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 17/19 objętej księgą wieczysta KW nr BY1B/00162736/8, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu oraz położenia wszelkich urządzeń infrastruktury;

- na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 17/20 objętej księgą wieczysta KW nr BY1B/00162737/5, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu oraz położenia wszelkich urządzeń infrastruktury;

- gruntowa drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w miejscowości Nekla - działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem ewidencyjnym 17/21 o obszarze 0.30.05 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00143074/0, polegająca na prawie przejścia i przejazdu oraz położenia wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej, z ograniczeniem prawa jej wykonywania do pasa gruntu położonego wzdłuż granicy z działkami 17/7, 17/6, 17/20 i 17/21;

- na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości - działki nr 17/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1B/00066095/9, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość obciążoną oraz położenia wszelkich urządzeń infrastruktury - do czasu nabycia nieruchomości obciążonej przez Gminę Dobrcz, z ograniczeniem prawa wykonywania służebności do pasa gruntu położonego wzdłuż działek nr 176 i 17/7.

 

Ww. służebności były ustanawiane przy zbywaniu przez osoby fizyczne działek nr: 17/17 i 17/18; 17/19 (aktualnie oznaczonej jako działki nr 17/57 - 17/60); 17/20 (aktualnie oznaczonej jako działki nr 17/64 - 17/68); 17/21 (aktualnie oznaczonej jako działki nr 17/34 i 17/35) oraz 17/6 (aktualnie oznaczonej jako działki nr 17/40-17/42) celem zapewnienia nieruchomościom dostępu do drogi publicznej.

Obciążona służebnościami działka nr 17/22 została nabyta przez Gminę Dobrcz, a następnie uległa podziałom geodezyjnym, w skutek których powstały działki nr: 17/70 (tereny przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) oraz 17/69 i 17/71 (tereny przeznaczone w planie miejscowym pod drogi publiczne). W związku z powyższym nie potrzeby wykonywania ww. służebności przez przeznaczoną do sprzedaży działkę nr 17/70, gdyż komunikacja odbywa się przez obokległą drogę gminną (działki nr 17/69 i 17/71).

Procedura sprzedaży:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Dobrczu Bank Spółdzielczy w Dobrczu nr 47 8142 1062 0000 0345 2000 0007 - w taki sposób, aby wadium najpóźniej w dniu 4 maja 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości (numer działki) której dotyczy wpłata oraz dane osoby przystępującej do przetargu.

Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz  w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana do majątku odrębnego.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%. Cena osiągnięta w przetargu, wraz z podatkiem VAT, będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości i winna być wpłacona w całości do dnia podpisania aktu notarialnego.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii istnieje możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku podjęcia przez Wójta Gminy Dobrcz takiej decyzji, informacja o tym  zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrczu na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem w jaki sposób uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu proszone są o śledzenie bieżących informacji na stronie https://dobrcz.bip.net.pl .

Wójt Gminy Dobrcz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty ewentualnych prac geodezyjnych. Gmina Dobrcz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Gmina Dobrcz nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca nieruchomości na własny koszt zobowiązany jest do podłączenia mediów, po uzgodnieniu z administratorami poszczególnych sieci.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrczu (pokój nr 3) lub telefonicznie pod nr 52 3648011.