Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Najpiękniejszy ogród w Gminie Dobrcz

Rusza kolejna edycja konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Dobrcz”.  Jest to etap gminny, którego finał rozegra się na poziomie powiatowym „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim".  Aby przystąpić do konkursu gminnego, należy w terminie do 1 czerwca 2021 r. zgłosić do oceny swój ogród w Urzędzie Gminy Dobrcz - tel. 52 364 80 12 lub na e-mail: srodowisko@dobrcz.pl, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres ogrodu. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy, czekamy na wasze zgłoszenia.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Dobrcz 2021"

I. Organizatorem konkursu jest Gmina Dobrcz.
II.
Cel konkursu:

 1. Promocja tradycyjnych ogrodów
 2. Promocja przyjaznych przyrodzie i środowisku praktyk ogrodniczych
 3. Promocja kontaktu z przyrodą poprzez aktywny wypoczynek na powietrzu poprzez ogrodnictwo, obserwacje i poznawanie przyrody, wypoczynek i rekreację w ogrodzie
 4. Edukacja ekologiczna
 5. Docenienie i uhonorowanie właścicieli tradycyjnych ogrodów przyjaznych przyrodzie i człowiekowi

III. Warunki i zasady uczestnictwa:

        1. Aby przystąpić do Konkursu Gminnego należy w terminie do 1 czerwca 2021 r. zgłosić do oceny swój ogród w Urzędzie Gminy Dobrcz - tel. 52 364 80 12 lub na e-mail: 
          srodowisko@dobrcz.pl, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres ogrodu.

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni, właściciele i współwłaściciele ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrcz.
 2. Zgłaszający wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku.
 3. Ogrody będą wizytowane przez Gminną Komisję Oceniającą w czerwcu 2021 r. po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Podczas oględzin Komisja Oceniająca będzie wykonywać dokumentację zdjęciową, która posłuży jako dokumentacja do Konkursu.
 5. Komisja konkursowa przy ocenie ogrodów bierze pod uwagę:

              - ogólne wrażenie estetyczne: 0-5 pkt.
              - różnorodność gatunkową roślin: 0-5 pkt
              - architekturę ogrodową (pergole, oczka wodne, altany, ławki itp.): 0-5 pkt
              - dobre praktyki ogrodnicze (wykorzystanie deszczówki, kompostownik, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia): 0-5 pkt
              - zagospodarowanie części wypoczynkowej: 0-5 pkt
              - trawniki i ich utrzymanie: 0-5 pkt
              - inne efekty i nowatorskie walory ogrodu: 0-5 pkt
IV. Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są bony w wysokości:
1 miejsce: bon o wartości 1000,00 zł
2 miejsce: bon o wartości 800,00 zł
3 miejsce: bon o wartości 500,00 zł

3 wyróżnienia – upominki o wartości ok 150 zł brutto

V. Wyniki konkursu:

 1. Informacja o wynikach konkursu wraz z fotografiami ogrodów zostaną zamieszczona na stronie internetowej www.dobrcz.pl oraz na gminnym profilu facebook.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
 3. Ogród, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie Gminnym, weźmie udział w drugim – powiatowym - etapie konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim” i zostanie poddany ocenie przez Powiatową Komisję Oceniającą w okresie od 15 lipca do 30 sierpnia 2021 r.

VI. Zgłoszenie ogrodu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrcz z siedzibą w Dobrczu ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych – ochronadanych@dobrcz.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu administracyjnym do przeprowadzenia
  konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Dobrcz 2021” w zakresie: imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego, adres e-mail, wizerunek uczestnika - przetwarzane będą w celu udziału w konkursie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 2. Odbiorcą danych osobowych osób uczestniczących w konkursie mogą być: upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. W stosunku do danych osobowych osób uczestniczących w konkursie nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w
  tym celu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych wskazany powyżej w punkcie 2.
 4. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie.
  W związku z wyżej wymienionymi informacjami oświadczam, iż rozumiem jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach udziału w konkursie organizowanym przez administratora danych, tj. Gminę Dobrcz.

...............................................     ......................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Miejsce, data            Podpis