Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie.

Do bezpłatnych szczepień uprawnione są poniższe grupy:

• osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
• osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie
  aptecznym;
• osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
• nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo 
  kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
• studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością
   wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
• osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
  pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o
  której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
• pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
- hospicjum stacjonarnego lub domowego,
- oddziału medycyny paliatywnej;
• osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce
   zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1
   tej ustawy;
• osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole
  funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce
  opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3;
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa
  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-
  Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej
  (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

• Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra
  Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie
  https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.
• Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)
• Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
• Na szczepienie należy się stawić zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.
• Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.
Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Realizacja szczepień w naszej gminie

W Gminie Dobrcz bezpłatne szczepienia przeciwko grypie będzie realizowała Gminna Przychodnia w Dobrczu. Osoby zainteresowane mogą umawiać się telefonicznie na szczepienie w następujących placówkach:

  1. PRZYCHODNIA DOBRCZ: 52 364 81 10
  2. PRZYCHODNIA KOTOMIERZ: 52 381 92 80
  3. PRZYCHODNIA WUDZYN: 52 381 92 82