Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2016

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA:

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce
  • ojcu
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:                

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Więcej informacji