List otwarty Klubu Radnych Sołtysi Rady Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2018

Poniżej zamieszczamy list otwarty przesłany przez przewodniczącą Klubu Radnych Sołtysi Gminy Dobrcz.

Dnia 22.02.2018 r. na komisji dyskutowaliśmy nad projektem uchwały dotyczącej podwyższenia diet radnych gminy Dobrcz. Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad i wysokości diet dla radnych gminy Dobrcz wniesiony z inicjatywy radnych i podpisany przez: Stanisława Gibasa, Jana Baumgarta, Michała Siwaka, Milenę Briegmann, Antoniego Bigaj - radnych z klubu Nowa Jakość zakładał znaczny wzrost diet w stosunku do obecnie obowiązujących stawek, które wynoszą za udział w sesji i komisji 120 zł dla radnego oraz 160 zł dla przewodniczących komisji i zastępcy przewodniczącego rady. Dieta przewodniczącego rady obecnie jest płatna co miesiąc w stałej wysokości 1.117 zł. Klub Radnych Sołtysi Gminy Dobrcz wyraził swój sprzeciw zarówno wobec zaproponowanej podwyżki jak i zryczałtowanej formy wypłaty diet. Do tej pory było tak, że radny dostawał dietę tylko wówczas, gdy odbywała się komisja i sesja i tylko wtedy gdy był na niej obecny. Projekt radnych z Klubu Nowa Jakość zakładał zryczałtowaną dietę płatną co miesiąc bez względu na to czy odbywa się sesja lub komisja w wysokości ok 625 zł  dla radnego i ok 800 zł dla przewodniczących komisji i zastępcy przewodniczącego rady, zaś dla przewodniczącego rady ok 1.252 zł z potrąceniem 10% za każdą nieobecność na posiedzeniach komisji i sesji czy też w innych pracach do których radny był zobowiązany, z tym że w projekcie uchwały diety były wskazane nie kwotowo a procentowo w odniesieniu do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Radni Sołtysi sprzeciwiając się podwyżce wskazywali w dyskusji na funkcję społeczną jaką jest wykonywanie mandatu radnego oraz stan finansów gminy a także wymieniali ważniejsze zadania do realizacji, na które brakuje środków. Sołtysi Radni nie zgodzili się, by środki na podwyżki dla radnych pochodziły z puli przeznaczonej na wynagrodzenia urzędników, których praca często nie jest odpowiednio wynagradzana z uwagi na brak środków na podwyżki. Głównym argumentem radnych z Nowej Jakości był fakt, że diety nie były od 15 lat zmieniane oraz że uchwała o zmianie diet jest realizacją wytycznych z kontroli RIO z roku 2015 r.

Dla Radnych Sołtysów argument, że diety nie były zmieniane przez dłuższy czas nie jest wystarczającym powodem do wprowadzenia tak znacznych podwyżek, zaś argument o wykonaniu zaleceń z protokołu kontroli został w naszej ocenie w sposób nieuprawniony rozciągnięty na diety wszystkich radnych podczas gdy dotyczył jedynie diety dla przewodniczącego rady.

Na sesji 26.02.2018 r. pod głosowanie został poddany projekt ze zmianami, które zostały wprowadzone na komisji, gdzie ostatecznie zmniejszono kwoty do poziomu: dieta dla radnego ok 447 zł, dieta dla przewodniczących komisji i zastępcy przewodniczącego rady ok 626 zł  oraz podwyższono dietę dla przewodniczącego rady do kwoty ok. 1341 zł. i wysokość potrącenia za nieobecność do 50%. Na sesji wystąpił przewodniczący komisji budżetu, który zaproponował zmianę daty obowiązywania uchwały tj. od 1.01.2019 r. w pierwotnej wersji uchwały była to data 1.04.2018 r. Zatem obecna rada miała głosować nad tym, jakie diety będą otrzymywali radni następnej kadencji i tym samym zarezerwować w budżecie na 2019 r. stosowne środki. Radni Sołtysi oraz dwóch radnych niezrzeszonych w klubach zagłosowało przeciw uchwale zmierzającej do podwyższenia diet radnych. Jako że jedna osoba wstrzymała się od głosu a 7 radnych zagłosowało za, nie doszło do uchwalenia uchwały, zabrakło większości głosów. Należy wyraźnie podkreślić, że głos sprzeciwu wobec podwyżek dla radnych nie oznacza, że Radni Sołtysi są przeciwni wykonaniu zaleceń RIO, jednak chcą wprowadzić odpowiednie zmiany  w zakresie wskazanym w protokole pokontrolnym, stąd apel do radnych Nowej Jakości i radnych niezrzeszonych aby uregulować dietę dla przewodniczącego w sposób prawidłowy. W celu wykonania zaleceń pokontrolnych Klub Radnych Sołtysi Gminy Dobrcz złożył projekt uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/202/2000 z dnia 23.08.2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków i przewodniczącego komisji rady, członków zarządu gminy, przewodniczącego i zastępców przewodniczącego rady gminy, zastępcy wójta oraz sołtysów, która pozostawia zapis o wysokości diety przewodniczącego i jednocześnie wprowadza zapis o zmniejszeniu diety w wysokości 200 zł za każdą nieobecność na sesji lub komisji. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania uchwały do obecnych realiów.

Mając na uwadze powyższe wyrażamy nadzieję, że Klub Radnych Nowa Jakość oraz radni niezrzeszeni poprą nasz wniosek i zaproponowaną uchwałę, co pozwoli wypełnić obowiązek jaki na Radę Gminy Dobrcz nałożyła Regionalna Izba Obrachunkowa.

List otwarty

Źródło informacji: Marzena Żmuda-Czekaj | Publikujący: Anna Kutkowska