Sprawozdanie z przebiegu VIII Sesji Rady Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2018

W dniu 26.02.2018r. w godzinach popołudniowo – wieczornych (16.00-19.35) odbyła  się VIII Sesja Rady Gminy w udziałem merytorycznych pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych sołtysów i mieszkańców.

W pierwszej części posiedzenia Rada Gminy przyjęła                        
  - Informację o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Dobrcz, o pracy   Rady Społecznej przy Ośrodku Zdrowia oraz o działalności gabinetów   rehabilitacyjnych w Gądeczu.
  - sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Dobrcz za rok 2017.
- sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017Następnie przystąpiono do uchwalania uchwał.
      Projekt uchwały w sprawie określenia zasad  wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Dobrcz na czas dłuższy niż 3 lata został wycofany po posiedzeniu wspólnym komisji, celem przekazania go do zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorską  Izbę Rolną, czym zawiedzeni byli rolnicy, którzy przybyli na sesję
        Trzy projekty uchwał wzbudziły kontrowersje wśród radnych.  Pierwsza z nich to zmiany w budżecie gminy na 2018r. - dotyczyło środków finansowych związanych z ZIT-em. Uchwała ta została przyjęta -   9 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się .
Drugi projekt to rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Dobrcz. Radny Jan Nieznalski członek Komisji Rewizyjnej przypomniał zebranym, że sprawa ta miała zostać rozpatrzona w miesiącach marcu-kwietniu, kiedy to radni zdecydują o przyznaniu środków finansowych na kanalizację w Siennie, bo tak jak poprzednia rada tak i ta rada do tej pory nie przeznaczyła środków na budowę kanalizacji w Siennie. Trudno za te  i za przyszłe decyzje obwiniać Wójta.
Radny Bartosz Andrzejewski  z Klubu Nowa Jakość zaapelował, aby radni głosowali według własnego sumienia.  Rada zdecydowała 7 głosami, że skarga jest zasadna, przy 5 głosach przeciwnych,  3  wstrzymujących się.
Kolejnym projektem był projekt ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych gminy Dobrcz. Była to inicjatywa złożona przez grupę radnych: Przewodniczącego Rady Antoniego Bigaja, Z-cy Przewodniczącego Rady Stanisława Gibasa, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – Michała Siwaka, radnych Jana Baumgarta i Mileny Briegmann
(wszyscy z Klubu Nowa Jakość), w pierwszej wersji stawki te wynosiły dla Przewodniczącego 1.253 zł miesięcznie, Z-cy Przewodniczącego i Przewodniczących Komisji 805 zł miesięcznie, dla radnych 626 zł miesięcznie i obowiązywać miały od 1 stycznia br. Na posiedzeniu komisji,  przy zdecydowanym sprzeciwie Klubu Radnych Sołtysów obniżono stawki o 10 %  z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, któremu podniesiono do kwoty 1341, żł z obowiązywaniem od 1 kwietnia br. Na sesji radny Siwak Michał wniósł o  zmianę wejścia w życie uchwały z dniem 1.01.2019r. i zaapelował o jej podjecie. Projekt uchwały został skrytykowany przez radną niezrzeszoną Annę Brążkiewicz oraz Klub Radnych Sołtysów  nie uzyskał wymaganej większości ponieważ za uchwałą było 7 radnych z Klubu Nowa Jakość, 7 było przeciwnych i 1 osoba się wstrzymała.
Pozostałe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
               W punkcie „interpelacje” Radny Stanisław Gibas złożył 17 interpelacji i zapytań.
W punkcie kolejnym Przewodniczący Rady Gminy  odpowiedział na zapytanie radnego  
Grzegorza Szwedy z poprzedniej sesji dotyczące nie otrzymania odpowiedzi na  interpelacje w terminie. Okazało się, że odpowiedź  została wysłana w terminie listem poleconym, która leżała nieodebrana przez radnego Grzegorza Szwedę w Urzędzie Pocztowym
         W punkcie wolne wnioski i zapytania - Przewodniczący Rady Gminy Antoni Bigaj - odczytał oświadczenie Pani Haliny Pietrzak w sprawie kłamliwej wypowiedzi radnego Stanisława Gibasa z Klubu Nowa Jakość w sprawie wysokości diety  wzywające radnego do publicznego przeproszenia. Radny Stanisław Gibas przeprosił publicznie Panią Halinę Pietrzak.  
         Na zakończenie Wójt Gminy odniósł się do wniosków i pytań zgłaszanych przez radnych i sołtysów. W pytaniach poruszono  również sprawę budowy bazy skupu zboża w Paulinach. Wójt Gminy poinformował o odstąpieniu inwestora od tej inwestycji.
          Długoletni sołtys sołectwa Borówno rolnik Tadeusz Kaźnica w swym wystąpieniu podkreślił  konieczność inwestowania przez rolników w gminie. Odniósł się z dezaprobatą do wypowiedzi robienia przez niektóre osoby miasta ze wsi. Zaapelował do radnych o rozwagę i dążenie do pogodzenia interesów rolników i mieszkańców na osiedlach. Wieś rolnicza musi mieć swobodę inwestowania i rozwoju, gdyż Gmina Dobrcz jest gminą rolniczą, co spotkało się z dużą aprobatą zebranych.
Sesja zakończyła się o godz. 19.35
Porządek sesji

Źródło informacji: Urząd Gminy w Dobrczu | Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie sesja

    sesja