OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1E/2018

Termin składania wniosków: 29.06.2017 r. do 12.07.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 52/5511687

 Załączniki do ogłoszenia:

 1.     Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

 1. 2.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. 3.     Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 3. 4.     Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 4. 5.     Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 5. 6.     Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 6. 7.     Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 7. 8.     Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. 9.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 9. 10.  Opis operacji
 10. 11.  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 11. 12.  Wzór wniosku o płatność
 12. 13.  Instrukcja wypełniania WoP

 

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo

  logo