Do końca grudnia w Biurach Powiatowych ARiMR powinny zarejestrować się już działające Koła Gospodyń Wiejskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2018

Koła gospodyń Wiejskich działają od ponad 150 lat. Według nowych zasad, ustalonych w tym roku, mają być społecznymi organizacjami mieszkańców wsi działających na rzecz swojego środowiska. Koło może założyć 10 osób i musi być ono wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawa nadaje KGW osobowość prawną, co umożliwia im korzystanie z form wsparcia w ze środków unijnych czy dotacji z budżetu państwa. Jak na razie nie ma jednak konkretnych informacji ani o środkach unijnych ani o dotacjach z budżetu państwa z wyjątkiem tej, przysługującej po rejestracji.

Ustawa uchwalona w październiku przez Sejm wprowadza nowe zasady funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Zawarte w niej przepisy określają warunki zrzeszania się w kołach, sposób ich zakładania i organizowania. Jedną z ważniejszych zmian jest ta, która mówi, że Koła Gospodyń Wiejskich będą miały osobowość prawną. W praktyce ma to oznaczać, że ta organizacja społeczna będzie miała możliwość zarabiania a także pozyskiwania dotacji.Koła Gospodyń Wiejskich, aby móc funkcjonować i korzystać z dobrodziejstw ustawy muszą się zarejestrować. Ta sama procedura dotyczy Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Przy rejestracji należy posiadać następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis koła do rejestru – podaje się tu m.in. siedzibę i teren działalności koła, osoby reprezentujące, oświadczenie o przyjęcie statutu;
  • załącznik do wniosku – zawiera dane poszczególnych założycieli lub członków koła i ich miejsce zamieszkania. Tu należy złożyć oświadczenie: Oświadczam że moim miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do Rejestru.

 

Nadzór

 

Nadzór nad działalnością KGW sprawuje Prezes ARiMR we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezes ARiMR może badać sprawozdania koła pod kątem ich rzetelności, dokonywać kontroli działalności koła, dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania koła.
Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich.

 

Pomoc

 

Koło można otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań, o
których mowa w art.2 ust.3, ustawy o kołach gospodyń wiejskich wynosi w 2018 r. 90 000 000 zł.
Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby członków Koła i wynosi:

 

  • 3000 zł jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
  • 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
  • 5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

 

Majątek KGW wg ustawy

Art.21.
1. Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej.
2. Koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji.
3. Dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Źródło informacji: www.arimr.gov.pl | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ARiMR

    ARiMR