Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2019

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie co najmniej średnie i roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

Wymagania kwalifikacyjne:

 • znajomośc przepisów ustaw: zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, KPA, kodeksu postępowania cywilnego (w zakresie postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego) oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,

 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

 • umiejętność prac z dokumentacja techniczną, w szczególnosci umiejętnosci weryfikacji map,

 • umejętność pisania i redagowania tekstów,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

 • Prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bieżąca obsługa Klienta w sprawach związanych z tematyką wodno-kanalizacyjną.

 • prowadzenie całkokształtu spraw związanych z zapewnieniem właściwej obsługi eksploatacyjnej ujmowania oraz uzdatniania wody w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakosci do odbiorców;

 • wydawanie warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz ich aktualizacja;

 • sprawdzenie i uzgadnianie dokumentacji projketowej dotyczącej obiektów, sieci i przyłaczy wodno-kanalizacyjnych;

 • dokonywanie odbiorów cząstkowych oraz koncowych nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych;

 • koordynowanie procesu wymiany wodomierzy;

Wymagane dokumenty.

- curriculum vitae;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:  umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym.

Oferujemy:

             - umowę o pracę,

             - możliwość rozwoju zawodowego,

             - praca w przyjaznej atmosferze,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych w Dobrczu lub drogą elektroniczną na adres zuk@dobrcz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Źródło informacji: Krzysztof Adamski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie