Protokół z konsultacji „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi..."

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2019

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 82/X/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie” w dniach 24 września – 10 października 2019 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące ww programu.

          Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter spotkania oraz imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

          Materiały związane z przedmiotem konsultacji przedstawiciele stowarzyszeń otrzymali podczas spotkania oraz dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrcz pod adresem www.dobrcz.pl, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.

          Spotkanie konsultacyjne odbyło się 3 października br. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. Spotkanie prowadziła Sekretarz Gminy Magdalena Kluska. W konsultacjach udział wzięło 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedstawiono projekt programu, następnie dyskutowano nad priorytetowymi zadaniami publicznymi zawartymi w programie oraz finansowaniem programu. Na spotkaniu przypomniano, że fundusze przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi mogą być pozyskiwane na podstawie ogłaszanych przez Wójta konkursów. Organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na małą ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. Przedstawiciel Gminnego Ludowego Klubu Sportowego omówił wyzwania, jakie w przyszłym roku stoją przed klubem – największe to Olimpiada Sportowców Wiejskich. Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko – Pomorskiego przypomniał, że chciałaby zorganizować w 2020r. warsztaty dla sołtysów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, że wymienione w projekcie rocznego programu współpracy zadania priorytetowe wpisują się w działania, które chciałyby realizować w roku 2020.

          W terminie prowadzenia konsultacji korespondencyjnie nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi na temat konsultowanego programu.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska