Koniec pomocy de minimis - limit wyczerpany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  poinformowało, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.). 

W związku z powyższym organy podatkowe - do dnia 31 grudnia 2019 roku - nie mogą udzielać  pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydawania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkowych jak: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

Źródło informacji: Kierownik Biura Podatków Katarzyna Janka-Tymek | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie