OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1T/2020

Termin składania wniosków: 31.12.2019 r. do 13.01.2020

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - społecznej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 520 196, 44

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia:

 1. 1.     wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. 2.     instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. 3.     wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. 4.     Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. 5.     Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. 6.     Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. 7.     Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. 8.     Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. 9.     lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. 10.  Opis operacji
 11. 11.  Podręcznik dla wnioskodawców i beneficjentów.
 12. 12.  Wzór wniosku o płatność
 13. 13.  Instrukcja wypełniania WoP
 14. 14.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 Wszystkie załączniki dotyczące naboru 1T / 2020 są umieszczone w zakładce : Planowane nabory - ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1T /2020

Źródło informacji: Hanna Tazbir LGD "Trzy Doliny" | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie