Konsultacje dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

W okresie od dnia 20.01.2020 r. do dnia 11.02.2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 11a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122), zarządzam co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Dobrcz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrcz w 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 20.01.2020 r. do dnia 11.02.2020 r.

§ 3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii w przedmiotowej kwestii. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobrcz http://www.dobrcz.bip.net.pl/oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrczu wraz z treścią projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrczu lub przekazać drogą elektroniczną na adres srodowisko@dobrcz.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Biuro Inwestycji i Środowiska urzędu Gminy w Dobrczu.

§ 7. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło informacji: Anna Radtke | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie pies

    pies