OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 3P/2020

Termin składania wniosków: 28.10.2020 r. do 10.11.2020

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 290 011, 00 zł w tym na wskaźnik

Liczba wydarzeń/ imprez 135 005, 28 zł

Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 155 005, 72 zł

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia:

 1. 1.     Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. 2.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. 3.     W0zór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. 4.     Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 5. 5.     Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. 6.     Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. 7.     Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. 8.     Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. 9.     lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. 10.  Opis operacji
 11. 11.  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. 12.  Wzór wniosku o płatność
 13. 13.  Instrukcja wypełniania WoP
 14. 14.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Źródło informacji: L. Kuziak Prezes LDG Trzy Doliny | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie