Gmina Dobrcz

Informacje o postępowaniach

7 lutego 2017

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przed Wójtem Gminy Dobrcz toczą się postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzeń inwestycyjnych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W szczególności dokonywane są uzgodnienia warunków realizacji inwestycji z organami wstępnymi: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowy Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, a także realizowane postępowania z udziałem społeczeństwa, podczas których każdy może złożyć wnioski czy uwagi w sprawie planowanej inwestycji.

Urząd Gminy prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wytworzonych bądź przekazanych do Wójta Gminy Dobrcz. Z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w wykazie zamieszcza się m.in. dane o: postanowieniach o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, postanowieniach o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też o raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  W zakresie przewidzianej w przywołanej ustawie, możliwości zamieszczania danych o innych dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, Urząd Gminy w Dobrczu w ramach postępowań o wydanie decyzji środowiskowych zamieszcza w wykazie również dane o wynikach uzgodnień dokonanych z organami wstępnymi.

Wykaz jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrcz. Wykaz składa się z kart zawierających informacje przewidziane do opublikowania w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru, zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; także informacje o obszarze (lokalizacji), którego dokument dotyczy.
Kalendarium aktualnie toczących się postępowań

 

Źródło informacji: Ewa Stanisławska | Publikujący: Anna Kutkowska