Gmina Dobrcz

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

25 kwietnia 2019

Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękna Nasza Polska Cała- Piękny Mój Kraj i Moja Okolica”. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy Dobrcz. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych.

Regulamin  konkursu:

I Organizator- Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu

II Cele konkursu:

III Format pracy: minimum A3                                                                   

IV Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage)

V Uczestnicy: dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
Każda placówka może wykonać dwie prace grupowe  w każdej kategorii wiekowej:- 3 latki, - 4 latki, - 5 latki, - 6 latki

VI Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni
i wyróżnieni.

VII Kryteria oceny:

VIII Terminy :
Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 .05.2019
Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród planowane jest na 17.05.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Nazwiska zwycięzców oraz zdjęcia ich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy.
 
IX Opis pracy

X. Uwagi organizatora

1.Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną, wypełnioną zgodnie z podanym w załączniku wzorem (załącznik nr1)
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie  wyrażają zgodę na publikowanie imion i nazwisk, wizerunku oraz prac w celach promocji konkursu (załącznik nr 2).
4. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą brane pod uwagę.
5. Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.

 Koordynator konkursu: mgr Agnieszka Ćwikowska
 tel. kontaktowy: 511930053

Prace należy przesłać na adres:
Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu
ul. Pocztowa 10, 86-022 Dobrcz

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat