Gmina Dobrcz

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

24 września 2019

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie co najmniej średnie i roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

Wymagania kwalifikacyjne:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagane dokumenty.

- curriculum vitae;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:  umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym.

Oferujemy:

             - umowę o pracę,

             - możliwość rozwoju zawodowego,

             - praca w przyjaznej atmosferze,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych w Dobrczu lub drogą elektroniczną na adres zuk@dobrcz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Źródło informacji: Krzysztof Adamski Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie