Gmina Dobrcz

Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

4 października 2019

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W celu naboru kandydatów organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

Członkami Rady II kadencji na lata 2019-2024 mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

Zgłoszeń kandydatów na członków Rady należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej” w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych, ul. Plac Teatralny 2 (w Biurze Podawczo – Kancelaryjnym)  lub przesłać drogą pocztową.

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym:

 

 

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 7 października 2019 r.
(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2

 

87-100 Toruń

 

 

 

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego, przesłać drogą pocztową lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

 

Źródło informacji: Patrycja Górska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie