Aktywna Mama, aktywny Tata

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00. Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Projekt pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy .

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

 • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)
 • osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

Projekt zakłada wsparcie w formie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • w klubie dziecięcym w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych.

Informacji na temat projektu udziela:

 • mieszkańcom Gminy Miasta Toruń – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 C, 87-100 Toruń,
  e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl;
 • mieszkańcom Gminy Miasta Bydgoszcz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz,
  e-mail: sekretariat@mopsbydgoszcz.pl;
 • mieszkańcom Gminy Miasta Grudziądz – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34a, 86-300 Grudziądz,
  e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl;
 • mieszkańcom powiatu inowrocławskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław,
  e-mail: biuro@pcpr-ino.pl;
 • mieszkańcom Gminy Miasta Włocławek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek,
  e-mil: sekretariat@mopr.wloclawek.pl;

Mieszkańcom obszarów województwa kujawsko-pomorskiego niewymienionych w powyższych grupach informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, telefony 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21 11,
 e-mail: aktywni_mamatata@rops.torun.pl.

Punkty przyjmowania formularzy zgłoszeniowych znajdować się będą w w/w instytucjach oraz w siedzibach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/1158-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie