Gmina Dobrcz

Aktywna Mama, aktywny Tata

14 stycznia 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00. Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Projekt pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy .

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

Projekt zakłada wsparcie w formie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem:

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie:

Informacji na temat projektu udziela:

Mieszkańcom obszarów województwa kujawsko-pomorskiego niewymienionych w powyższych grupach informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, telefony 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21 11,
 e-mail: aktywni_mamatata@rops.torun.pl.

Punkty przyjmowania formularzy zgłoszeniowych znajdować się będą w w/w instytucjach oraz w siedzibach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/1158-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie