Gmina Dobrcz

Projekt: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim"

24 marca 2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że realizuje projekt: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)" w którym zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniać będą przesłanki określone
w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej powyższego projektu.

W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy dla byłych uczestników projektów realizowanych w Osi 9 RPO WK-P 2014-2020, w projekcie PUP przewidziano szereg działań z zakresu aktywizacji zawodowej do których serdecznie zachęcamy.

 Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby

z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Natomiast, co najmniej 20% uczestników projektu stanowić powinny osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, który zakłada udzielenie wsparcia w ciągu 4 m-cy od rejestracji w urzędzie pracy lub przystąpienia danej osoby do projektu.

Dla osób do 25 r.ż. termin będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej

25 r.ż. od dnia przystąpienia do projektu.

Informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147. Szczegóły dotyczące możliwości wsparcia, miejsc realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej, kryteriów rekrutacji oraz warunków udziału w projekcie można uzyskać:

■  Szkolenia, parter, tel. (52) 36-04-371,

■  Środki na podjęcie działalności gospodarczej: (parter), tel. (52) 36-04-370, (52) 36-04-368,

■  Staż, I piętro  – pok. 107, tel. (52) 36-04-332

■  Doradcy klienta, parter – lewa strona,

■  Koordynator projektu, pokój 212 (II piętro), Andżelika Ciżmowska, tel. (52) 36-04-349.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły w okresie realizacji projektu, zgodnie

z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sukcesywnie ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu: konkursami przyjmowania wniosków na staż, naborami wniosków
o możliwość aplikowania o środki na podjęcie działalności gospodarczej, zapisami na szkolenia kwalifikacyjne. Główne kryteria rekrutacji to: status osoby bezrobotnej, odpowiedni profil pomocy, wiek, wykształcenie, płeć, wpisywanie się w grupę docelową.

Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu oraz przewidzianych form wsparcia dostępne są także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty.

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie