Nawadnianie – nabór wniosków wydłużony do 20 lipca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Wydłużono do 20 lipca br. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Maksymalna wysokość pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, na operacje związane z nawadnianiem, pozostaje na tym samym poziomie i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są między innymi koszty wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniającychi systemów do sterowania nawadnianiem.

Od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wnioskodawca ma możliwość realizacji operacji i ponoszenia kosztów kwalifikowalnych na własne ryzyko.

Formularze

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z  instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat uzyskania zgód wodnoprawnych – w tym zgłoszeń wodnoprawnych oraz pozwoleń wodnoprawnych zostały zamieszczone na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

https://wody.gov.pl/strefa-klienta

http://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne

https://wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne

Dodatkowo, pod numerem infolinii (22) 699 92 99, pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielają rolnikom oraz doradcom rolnym szczegółowych informacji dotyczących procedury uzyskania ww. dokumentów. Dane teleadresowe do poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej znajdują się na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej.html.

Uwaga! Zmiana związana z zagrożeniem COVID-19

W przypadku, gdy wnioskodawca w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, nie przedstawi wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wymaganych dokumentów „preselekcyjnych” (np. kopii decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, kopii pozwolenia wodnoprawnego), których niedołączenie do wniosku w dniu złożenia, co do zasady, skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia, będzie mógł dostarczyć te dokumenty, zgodnie z art. 67b ust. 2 ww. ustawy​, w terminie późniejszym – na wezwanie ARiMR.

Źródło informacji: http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/news/entry/15397-nawadnianie-nabor-wnioskow-wydluzony-do.html | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie