Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 sierpnia 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - działki w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne

Przedmiotem przetargu są nieruchomości wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia  29.07.2020 roku. Nieruchomości dotychczas były użytkowane rolniczo. Wydzierżawiane są na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Bydgoskiego. Termin i miejsce przetargu:  Przetarg  na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 10.00 w salce narad Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przy ul. Długiej 52 (tzw. salka bankowa).

Warunki   przystąpienia do przetargu: 

-     wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 września  2020 r. na konto Urzędu Gminy w Dobrczu Nr   47 8142 1062 0000 0345 2000 0007 Oddz/BS Dobrcz . Tytuł wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Gminy Dobrcz.  Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

-      złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o niezaleganiu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Dobrcz  oraz o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Do przetargu mogą przystąpić  osoby fizyczne i osoby prawne.  Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.

W przypadku ubiegania się o dzierżawę nieruchomości wspólnie przez małżonków pozostających w ustawowej wspólności małżeńskiej do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu

W przypadku osób prawnych winny one przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana.

Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Informacje dotyczące przetargu :

Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.  W przypadku braku uczestników lub niezaoferowania żadnego postąpienia- przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie oraz osoba wyłoniona w przetargu jako Dzierżawca nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na konto uczestnika przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu pod warunkiem, że kwota wadium wpłynęła na konto gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego będzie stanowić wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Kwota wylicytowana w przetargu  jest wolna od podatku VAT. Opłaty za dzierżawę będą wnoszone do 15 maja i 15 listopada danego roku.  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie do używania przedmiotowego terenu jedynie w jego zakreślonych granicach i zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim.

Wójt Gminy Dobrcz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.         

Informacje dodatkowe:  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobrcz (pokój nr 3), pod nr tel. 52 364 80 11.

Autor: Łukasz Dzięgiel