Gmina Dobrcz

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Dobrcz

W związku z wątpliwościami dotyczącymi podpisywania umów na realizację inwestycji w przypadku braku uchwalonego budżetu Wójt Gminy Andrzej Berdych zwrócił się z wnioskiem o interpretację do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Zgodnie z w/w interpretacją Wójt Gminy może podpisywać tylko te umowy co do których otrzymał upoważnienie od Rady Gminy Dobrcz jak np. Budowa świetlicy w miejscowości Magdalenka oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu – inwestycja ta zawarta jest w Uchwale Nr XXVII/215/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata  2021 – 2031. Na pozostałe zadania inwestycyjne musi być uchwalony budżet gminy na dany rok. W załączeniu interpretacja RIO Bydgoszcz.

Autor: Skarbnik Gminy Joanna Ratkowska