Gmina Dobrcz

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu

ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
tel. 52-381-89-92/24

NIP: 554-26-97-75  REGON: 092350659

Godziny pracy:
pn.- pt. 7.00-15.00

Kasa czynna:
pn.-pt. 7.15-14.45

http://www.zuk.dobrcz.pl/

 

KIEROWNIK

tel. 52-381-89-92

POGOTOWIE D/S WODOCIAGÓW

tel. 600-226-024

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Dobrczu z dnia 18.12.1998r. Nr III/34/98, jako zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżąca i nieprzerwana obsługa mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb. W tym celu Zakład podejmuje produkcję i świadczenie usług w zakresie:

1. Naprawy, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych.
2. Wydawanie warunków wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Uzgadnianie projektów pod względem kolizji z urządzeniami wod-kan i melioracyjnymi.

4. Budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
5. Eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowych.

6. Prowadzenia i utrzymania PSZOK w Magdalence.
7. Odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców z terenu Gminy Dobrcz.
8. Konserwacji oświetlenia ulicznego.
9. Budowy i konserwacji obiektów komunalnych.
10. Świadczenia innych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych (CENNIK)

Zakład obsługuje 6 stacji wodociągowych:
- SW Dobrcz , SW Kotomierz, SW Wudzyn , SW Trzeciewiec , SW Trzeciewiec, SW Strzelce Górne

Jakość wody jest systematycznie kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WYDANIE INFORMACJI ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wodociągowych - pobierz wniosek i kanalizacyjnych -  pobierz wniosek.

W celu otrzymania informacji o możliwości przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Gminy Dobrcz należy złożyć wniosek o wydanie informacji – pobierz wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

• kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

• dowód wpłaty

Opłata za wydanie warunków wynosi  60 zł brutto

Opłata za wydanie informacji wynosi 20,48 zł brutto

WSZELKIE OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU W KASIE LUB NA KONTO ZUK : 98 8142 1062 0000 1081 2000 0001

 

STAN WODOMIERZA

Podanie stanu licznika wodomierza można wykonać również za pomocą poniższych sposobów jeżeli nie mogą Państwo być w lokalu w czasie planowanej wizyty inkasenta:

 1. Osobiście :
  Zuk Dobrcz
  ul. Jesionowa 9
  Dobrcz
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 2. Telefonicznie:
  tel. 52 381 89 24
  Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 3. Elektronicznie:
  zuk@dobrcz.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W roku 2019 dni oraz godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Magdalence ulegają zmianie. W każdy wtorek, środę, piątek i co drugą sobotę odbierane są następujące frakcje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady zielone, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 tona/rok gospodarstwa domowego, odpady poremontowe w ilości nie większej niż 3 tony/rok z gospodarstwa domowego, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nie większej niż 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Magdalence w roku 2019 czynny jest w następujących dniach:
- we wtorki od godz. 12.00 – 18.00
- w środy od godz. 7.00-15.00
- w piątki od godz. 12.00 – 18.00
 i w następujące soboty od godz. 10.00 – 18.00:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

 

12

26

9

23

9

23

6

20

 

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

 

4

18

1

15

29

13

27

10

24

 

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

7

21

5

19

2

16

30

14

28

 

 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH INFORMUJE, ŻE NIE ZAJMUJE SIĘ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI STAŁYCH !!!!

Artykuły

Przejdź do - Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia
1 października 2019

Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia

W dniu 09.04.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w lutym w Wudzynie – stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Wudzyn gm. Dobrcz (graniczna wartość manganu i żelaza).

Czytaj więcej o: Woda w Wudzynie jest przydatna do spożycia
Przejdź do - Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych
24 września 2019

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie co najmniej średnie i roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

Czytaj więcej o: Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu wznawia nabór na stanowisko specjalisty ds. wodno-kanalizacyjnych
Przejdź do - Nowy telefon alarmowy w sprawach awarii sieci wodno-kanalizacyjnej
14 czerwca 2019

Nowy telefon alarmowy w sprawach awarii sieci wodno-kanalizacyjnej

Zgłoszenie awarii odbywa się drogą telefoniczną pod nr 600226024. Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.

Czytaj więcej o: Nowy telefon alarmowy w sprawach awarii sieci wodno-kanalizacyjnej
Przejdź do - Zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów
26 kwietnia 2019

Zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów

 Ze względu na występującą bezdeszczową pogodą zarządza się co następuje:

 1. Wprowadza się BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Dobrcz do odwołania.
 2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić przejściowe braki w dostawie wody w przypadku nie przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.
Przejdź do - ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK
19 grudnia 2018

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu informuje, że od 01.01.2019 r. Inkasent dokonujący odczytów liczników wody nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych za wystawione faktury z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków. Inkasent będzie wykonywał tylko odczyty wskazań wodomierzy i pozostawiał fakturę „do zapłaty”.

Czytaj więcej o: ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY INKASENTA ZUK