Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o XVI Sesji Rady Gminy Dobrcz
19 września 2018

Ogłoszenie o XVI Sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 24 września br. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Wudzynku odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVI Sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz
4 września 2018

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 10 września br. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Zapraszamy na dyżur Radnego
20 sierpnia 2018

Zapraszamy na dyżur Radnego

W dniu  27 sierpnia 2018r (poniedziałek) o godzinie 19.00 w GOKu (mała sala) odbędzie się dyżur radnego Grzegorza Szweda. 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na dyżur Radnego
Przejdź do - Informacja z Sesji Nadzwyczajnej
6 lipca 2018

Informacja z Sesji Nadzwyczajnej

Wczoraj 5 lipca br. o godz. 16.oo W GOK-u odbyła się XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Wniosek o jej zwołanie złożył Wójt Gminy Krzysztof Szala.

Czytaj więcej o: Informacja z Sesji Nadzwyczajnej
Przejdź do - Sesja Nadzwyczajna
3 lipca 2018

Sesja Nadzwyczajna

W dniu 5 lipca br. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy poświęcona zmianą w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej o: Sesja Nadzwyczajna