Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz
30 kwietnia 2018

Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz

 W dniu 25 kwietnia br. w Świetlicy w Kotomierzu  odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy. Przedmiotem obrad były :
1. Poprawa infrastruktury sportowej gminy.
2. Projekt nowego Statutu Gminy.
3. Remonty dróg gminnych.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz
24 kwietnia 2018

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz

Zapraszamy serdecznie na połączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Kotomierzu.

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Dyżur Radnych Gminy Dobrcz
3 kwietnia 2018

Dyżur Radnych Gminy Dobrcz

Radni Michał Siwak i Grzegorz Rutkowski będą pełnić dyżur w świetlicy w Kotomierzu w dniu 11 kwietnia (środa) w godzinach 17.00-18.30.

Przejdź do - Komunikat Radnej Anny Brążkiewicz
20 marca 2018

Komunikat Radnej Anny Brążkiewicz

Uprzejmie informuję, że wykonując zadania Radnej Rady Gminy Dobrcz, uruchamiam dyżury, które będę pełniła w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 14:00 – 17:00 w biurze Piekarni Mizar przy ul. Długa 20 w Dobrczu.

Przejdź do - Ogłoszenie o IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobrcz
6 marca 2018

Ogłoszenie o IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobrcz

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się w dniu 7 marca 2018r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobrcz