Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

1 marca 2018

List otwarty Klubu Radnych Sołtysi Rady Gminy Dobrcz

Poniżej zamieszczamy list otwarty przesłany przez przewodniczącą Klubu Radnych Sołtysi Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: List otwarty Klubu Radnych Sołtysi Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Dobrcz
24 stycznia 2018

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Dobrcz

Począwszy od 30 stycznia 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00-11.00 i 15.00-17.00. Miejsce dyżuru - informacje u Pracownika ds. Obsługi Rady.

 

Przejdź do - Dyżur Radnej Gminy Dobrcz
22 listopada 2017

Dyżur Radnej Gminy Dobrcz

Zapraszamy na dyżur Radnej Gminy Dobrcz Marzeny Żmudy –Czekaj, który odbędzie się w Świetlicy w Trzeciewcu, dnia 25.11.2017 w godz. od 10.00 do 11.00.

Przejdź do - Dyżury Radnych Gminy Dobrcz
14 listopada 2017

Dyżury Radnych Gminy Dobrcz

Radni Michał Siwak i Grzegorz Rutkowski będą pełnić dyżur w świetlicy w Kotomierzu w dniu 20 listopada - poniedziałek- w godzinach 17.00-18.30

Przejdź do - Komisja i Sesja Rady Gminy Dobrcz
7 listopada 2017

Komisja i Sesja Rady Gminy Dobrcz

W dniu 6 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Kotomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz. Tematem posiedzenia było min. Plan remontów dróg i ścieżek rowerowych, spotkanie z wykonawcami S5, informacja o przetargu na śmieci oraz zaopiniowania projektu chwał.

Czytaj więcej o: Komisja i Sesja Rady Gminy Dobrcz