Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Wspólne posiedzenie komisji
28 sierpnia 2017

Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Dobrczu

Czytaj więcej o: Wspólne posiedzenie komisji
Przejdź do - Dyżur Radnego
23 sierpnia 2017

Dyżur Radnego

 Jesteś mieszkańcem Dobrcza. Masz pytania do swego radnego. Przyjdź w dniu 24 sierpnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu. 

Czytaj więcej o: Dyżur Radnego
Przejdź do - Dyżury Radnych Gminy Dobrcz
14 sierpnia 2017

Dyżury Radnych Gminy Dobrcz

Radni Michał Siwak i Grzegorz Rutkowski zapraszają na swój dyżur radnego w czwartek, 17 sierpnia br. w godzinach 17.00-19.00 do świetlicy w Kotomierzu.

10 lipca 2017

Gminna Komisja Wyborcza w Dobrczu - ZAWIADOMIENIE

Gminna Komisja Wyborcza w Dobrczu zwołuje na dzień 12 lipca 2017 roku na godzinę 13.00
pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Rady Gminy Dobrcz
zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali GOK w Dobrczu ul. Długa 52

Czytaj więcej o: Gminna Komisja Wyborcza w Dobrczu - ZAWIADOMIENIE
Przejdź do - XIX sesja Rady Gminy Dobrcz
2 stycznia 2017

XIX sesja Rady Gminy Dobrcz

Koniec roku 2016 upłynął radnym Gminy Dobrcz bardzo pracowicie. 

Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Gminy Dobrcz