Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Dyżur Radnego
19 października 2016

Dyżur Radnego

Marzena Żmuda-Czekaj zaprasza na dyżur radnego do świetlicy w Trzeciewcu w sobotę 29.10.2016 od godziny 10.00 do godz. 11.00.

Przejdź do - Ogłoszenie o XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz
17 października 2016

Ogłoszenie o XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz

Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala zaprasza na XV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz w dniu 19 października o godz. 9:00,  sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Obrady XIV sesji Rady Gminy Dobrcz
23 września 2016

Obrady XIV sesji Rady Gminy Dobrcz

Właśnie trwają obrady XIV sesji Rady Gminy Dobrcz. 

Czytaj więcej o: Obrady XIV sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz
27 czerwca 2016

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 27 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Komisji. Tematem komisji było zaopiniowanie uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Gminny Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Dyżur Radnej
20 czerwca 2016

Dyżur Radnej

Radna Gminy Dobrcz Marzena Żmuda-Czekaj zaprasza na dyżur radnego do świetlicy w Trzeciewcu w najbliższa sobotę 25 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.