Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Rada Gminy

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023
Nagrania wideo z obrad Rady Gminy Dobrcz dostępne są na portalu eSesja.tv

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

 • XI Sesja Rady Gminy Dobrcz

  W dniu 26 kwietnia 2016 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w XI Sesji Rady Gminy, gdzie podjęto szereg uchwał m.in.

  • współdziałania Gminy Dobrcz z Miastem Bydgoszcz oraz Gminą Osielsko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz,
  • uchwalenia założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrcz.

  • Uchwałę nr XI/144/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. (Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest umożliwienie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz oraz zaplanowanie kompleksowych procesów (powiązanych wzajemnie, obejmujących kwestie m.in. społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne, środowiskowe) towarzyszących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Ze względu na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizacje współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 założenia Gminnego Programu Rewitalizacji będą wpisywać się w wymogi dotyczące programów rewitalizacji zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanych przez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrcz na http://www.dobrcz.bip.net.pl/?a=6613.)
  Czytaj Więcej o: XI Sesja Rady Gminy Dobrcz