Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
15 kwietnia 2020

Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Poniżej przedstawiamy zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej  Rady Gminy Dobrcz w dniu 15 kwietnia 2020r.

 

Czytaj więcej o: Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
9 kwietnia 2020

Ogłoszenie o XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

W dniu 15 kwietnia odbędzie się XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz. W związku ze szczególną sytuacją w naszym kraju, ogłoszonym stanem epidemii sesja przeprowadzona zostanie  w trybie korespondencyjnym zgodnie z art. 15 zzx ust.1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31  marca 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 568).

Jednocześnie informujemy, iż  nie będzie tradycyjnej transmisji on-line, a jedynie zostanie zamieszony w formie nagrania wideo moment  zaplombowania urny na koperty z kartą do głosowania  oraz moment otworzenia urny, a następnie  kopert oraz odczytania wyników głosowania. Wyniki głosowania zostaną udostępnione w godzinach popołudniowych 15 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrczu  pod adresem: https://dobrcz.bip.net.pl/?c=1282 oraz na stronie gminadobrcz.pl.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - transmisja on-line
30 marca 2020

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - transmisja on-line

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 23 marca br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz na dzień 30 marca br. o godzinie 10:30.

Transmisję z obrad można będzie śledzić on-line, na gminnym fp na facebooku. Link zostanie dodany w momencie rozpoczęcia sesji. https://www.facebook.com/DobrczGmina/videos/212077036681689/

Przejdź do - Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
24 marca 2020

Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 23 marca br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz na dzień 30 marca br. o godzinie 10:30. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
3 marca 2020

XVI Sesja Rady Gminy - transmisja on-line

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji Rady Gminy Dobrcz na funpage Gmina Dobrcz pod adresem: https://www.facebook.com/watch/live/?v=235443917490280&notif_id=1583247835281032&notif_t=live_video_explicit