Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
28 lutego 2020

Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Dobrcz Pana Andrzeja Berdycha z dnia 27 lutego br. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Pani Monika Kuberska zwołała XVI Sesję Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz na dzień 3 marca br. o godzinie 16:00. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz
11 lutego 2020

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 24 lutego o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XV sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Zapraszamy na transmisję on-line na fp Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - XIV Sesja Rady Gminy - transmisja on-line
30 grudnia 2019

XIV Sesja Rady Gminy - transmisja on-line

Z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana platformy na której jest transmitowana sesja on-line https://www.facebook.com/watch/live/?v=474965503417060

Przejdź do - Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Dobrcz
27 grudnia 2019

Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 30 grudnia o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Spotkanie w sprawie budżetu
11 grudnia 2019

Spotkanie w sprawie budżetu

9 grudnia br. odbyło się robocze spotkanie Wójta Gminy z Radnymi i Sołtysami. Jego celem było omówienie projektu budżetu Gminy Dobrcz na rok 2020 i poznanie opinii Radnych oraz Sołtysów. Po udzieleniu przez Wójta Gminy i pracowników Urzędu odpowiedzi na szereg pytań dotyczących zadań i inwestycji, proponowana uchwała budżetowa zyskała akceptację. 

Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie budżetu