Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
8 listopada 2019

Ogłoszenie o XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

W dniu 13 listopada o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Dobrcz
28 października 2019

Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 28 padziernika o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XI sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Kontynuacja X sesji Rady Gminy Dobrcz
24 września 2019

Kontynuacja X sesji Rady Gminy Dobrcz

Informujemy, iż obrady X Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 23 września 2019  roku  zostały zawieszone. Wznowienie obrad nastąpi 25 września 2019 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Kontynuacja X sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Dobrcz
23 września 2019

Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 23 września o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się X sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Przejdź do - Ogłoszenie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
3 lipca 2019

Ogłoszenie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

W dniu 4 lipca o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się IX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz zwołana na wniosek Wójta Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz