Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz Pani Moniki Kuberskiej w sprawie: WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2020-2023
13 czerwca 2019

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz Pani Moniki Kuberskiej w sprawie: WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2020-2023

W bieżącym roku Rada Gminy Dobrcz przeprowadzi wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Termin zgłaszania kandydatów na ławników nowej kadencji upływa 30 czerwca 2019 roku.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz Pani Moniki Kuberskiej w sprawie: WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH KADENCJI 2020-2023
Przejdź do - Absolutorium dla wójta jednogłośnie!
11 czerwca 2019

Absolutorium dla wójta jednogłośnie!

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jest to podziękowanie za pracę całego urzędu oraz sygnał, że zaproponowana polityka przyjmowana jest z akceptacją.

 

Czytaj więcej o: Absolutorium dla wójta jednogłośnie!
Przejdź do - Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2018 roku - debata
31 maja 2019

Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2018 roku - debata

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się 11 czerwca 2019 roku, Wójt Gminy Dobrcz, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Dobrcz  w  2018 roku.

Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2018 roku - debata
Przejdź do - Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Dobrcz
23 maja 2019

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 28 maja o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się VII sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Dobrcz
18 kwietnia 2019

Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 24 kwietnia o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się VI sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Dobrcz