Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Dyżur Radnych Gminy Dobrcz
9 kwietnia 2019

Dyżur Radnych Gminy Dobrcz

W najbliższy poniedziałek, tj. 15 kwietnia - w godzinach 17.00-18.00 w świetlicy wiejskiej w Kotomierzu, odbędzie się dyżur Radnych Gminy Dobrcz: panów Grzegorza Rutkowskiego i Michała Siwaka. Podczas dyżuru obecni będą sołtysi Kotomierza i Trzebienia celem wspólnej analizy planów i inicjatyw.

Przejdź do - Ogłoszenie o V sesji Rady Gminy Dobrcz
19 marca 2019

Ogłoszenie o V sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 19 marca o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się V sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o V sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
8 marca 2019

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 11 marca br. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy (przełożone z dnia 18 lutego).

Czytaj więcej o: Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
Przejdź do - Odwołane wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy
18 lutego 2019

Odwołane wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Zaplanowane na dzień 18 lutego br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy zostało odwołane. Komisja będzie ustalać nowy termin obrad.

Przejdź do - eSesja wystartowała w Dobrczu
29 stycznia 2019

eSesja wystartowała w Dobrczu

Przebieg IV sesji Rady Gminy oprócz relacji on-line https://youtu.be/lEStgcoBxnY można było śledzić pod adresem http://www.dobrcz.esesja.pl.