Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Dobrcz
21 stycznia 2019

Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 29 stycznia o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się IV sesja Rady Gminy Dobrcz. Celem posiedzenia jest podjęcie uchwał m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrcz na lata 2019-2021, projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Posiedzenie Komisji Rady
15 stycznia 2019

Posiedzenie Komisji Rady

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu dzisiejszym o godz. 13.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu  rozpocznie obrady. Tematem spotkania jest omówienie "Przygotowania i przebiegu ferii zimowych".

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rady
Przejdź do - Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Dobrcz
12 grudnia 2018

Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 18 grudnia o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się III sesja Rady Gminy Dobrcz. Celem posiedzenia jest podjęcie wielu uchwał m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. Radni poruszą też temat wsparcia dla osób objętych wieloletnim programem rzadowym ,,Posiłek w szkole i w domu" oraz nadania nazwy ulicom w miejscowościach Stronno, Wudzyn i Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
3 grudnia 2018

Ogłoszenie o II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

W dniu 4 grudnia o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się II sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz. Celem posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Przejdź do - I sesja Rady Gminy Dobrcz w nowej kadencji
26 listopada 2018

I sesja Rady Gminy Dobrcz w nowej kadencji

Nową Przewodniczącą Rady Gminy Dobrcz została radna Monika Kuberska, a Wiceprzewodniczącym radny Jan Nieznalski. Wybrani w październikowych wyborach radni oraz wójt Andrzej Berdych złożyli ślubowanie. Nowa rada podjęła także pierwsze uchwały. 

Czytaj więcej o: I sesja Rady Gminy Dobrcz w nowej kadencji