Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Sesje rady gminy od nowej kadencji on-line
19 listopada 2018

Sesje rady gminy od nowej kadencji on-line

W związku ze zmianami podjętymi przez Sejm (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.) odnośnie zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sesje Rady Gminy w Dobrczu będą transmitowane na żywo w Internecie. 

Czytaj więcej o: Sesje rady gminy od nowej kadencji on-line
Przejdź do - Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Dobrcz
15 listopada 2018

Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 23 listopada o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się I sesja Rady Gminy Dobrcz. Podczas spotkania wójt oraz radni złożą ślubowanie oraz zostaną wybrani przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Radni Gminy Dobrcz mają za sobą ostatnie obrady. XVIII sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za pracę.
13 listopada 2018

Radni Gminy Dobrcz mają za sobą ostatnie obrady. XVIII sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za pracę.

Zarówno Wójt Gminy Dobrcz pan Krzysztof Szala, jak i Przewodniczący pan Antoni Bigaj podkreślali, że w gminie udało się zrealizować wiele przedsięwzięć dzięki współpracy wójta z radnymi i z sołtysami.

Czytaj więcej o: Radni Gminy Dobrcz mają za sobą ostatnie obrady. XVIII sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za pracę.
Przejdź do - Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Dobrcz
6 listopada 2018

Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 7 listopada o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Dobrcz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Ogłoszenie o XVII Sesji Rady Gminy Dobrcz
23 października 2018

Ogłoszenie o XVII Sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 24 października br. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XVII Sesji Rady Gminy Dobrcz