Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz w sprawie zmian odnośnie planowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. XX Sesji Rady Gminy Dobrcz.
26 czerwca 2020

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz w sprawie zmian odnośnie planowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. XX Sesji Rady Gminy Dobrcz.

Przewodnicząca Rady Gminy Monika Kuberska informuje, iż Radnym Gminy Dobrcz został przekazany nowy porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 30 czerwca 2020 r. Jeżeli decyzja Rady będzie przychylna i Radni przegłosują ten wariant, Rada będzie procedować tylko nad tymi projektami uchwał i punktami ujętymi w nowym porządku (przedstawionym poniżej). Pełna Informacja znajduje się w plikach do pobrania.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz w sprawie zmian odnośnie planowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. XX Sesji Rady Gminy Dobrcz.
Przejdź do - Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy Dobrcz
23 czerwca 2020

Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu  30 czerwca br. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Dobrczu odbędzie się XX sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Zapraszamy na transmisję on-line na platformie http://dobrcz.esesja.pl/

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2019 roku
29 maja 2020

Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2019 roku

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Dobrcz, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Dobrcz  w  2019 roku.

Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2019 roku
Przejdź do - Zestawienie głosowania podczas XIX Sesji Rady Gminy Dobrcz
7 maja 2020

Zestawienie głosowania podczas XIX Sesji Rady Gminy Dobrcz

Poniżej przedstawiamy zestawienie głosowania podczas XIX Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 7 maja 2020r.

Czytaj więcej o: Zestawienie głosowania podczas XIX Sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz
15 kwietnia 2020

Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

Poniżej przedstawiamy zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej  Rady Gminy Dobrcz w dniu 15 kwietnia 2020r.

 

Czytaj więcej o: Zestawienie głosowania podczas XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz