Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz

Kontakt:telefon: 52 364 80 26

e-mail: usc@dobrcz.pl

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz - Pan Antoni Bigaj

Za-ca Przewodniczącego - Pan Stanisław Gibas

Skład Rady Gminy na lata 2014 - 2018

 

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

7 września 2017

Posiedzenie Komisji

W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku  Kultury w Dobrczu sala bankowa o godz. 16.00   odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Omówione zostaną zmiany do budżetu gminy.  

Przejdź do - Sesja Rady Gminy Dobrcz
5 września 2017

Sesja Rady Gminy Dobrcz

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Dobrcz, która odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. 

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Komisje obradowały
1 września 2017

Komisje obradowały

W dniu 31 sierpnia Komisje Rady Gminy Dobrcz miały wspólne posiedzenie. 

Czytaj więcej o: Komisje obradowały
Przejdź do - Wspólne posiedzenie komisji
28 sierpnia 2017

Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Dobrczu

Czytaj więcej o: Wspólne posiedzenie komisji
Przejdź do - Dyżur Radnego
23 sierpnia 2017

Dyżur Radnego

 Jesteś mieszkańcem Dobrcza. Masz pytania do swego radnego. Przyjdź w dniu 24 sierpnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu. 

Czytaj więcej o: Dyżur Radnego