Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 10 27
e-mail: m.mikrut@dobrcz.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz - Pani Monika Kuberska
Za-ca Przewodniczącej - Pan Jan Nieznalski
Skład Rady Gminy na lata 2018 - 2023

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa pięć lat, licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Zestawienie głosowania podczas XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz
9 listopada 2020

Zestawienie głosowania podczas XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz

W załączniku poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się wyniki i zestawienie głosowania podczas XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz, która odbyła się w dniu 9 listopada 2020 r.

Przejdź do - Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 9 listopada 2020 r.
3 listopada 2020

Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 9 listopada 2020 r.

W dniu  9 listopada br. odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dobrcz. O godz. 7.45 rozpoczną się czynności techniczne związane z realizacją obrad sesji. W związku ze szczególną sytuacją w naszym kraju, stanem epidemii sesja przeprowadzona zostanie  w trybie korespondencyjnym zgodnie z art. 15 zzx ust.1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31  marca 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1842 t.j.). Nie będzie  transmisji on-line.
Wyniki  głosowania zostaną udostępnione w godzinach popołudniowych 9 listopada  2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrczu oraz na stronie gminadobrcz.pl.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 9 listopada 2020 r.
17 września 2020

Informacja w sprawie XXIII Sesji Rady Gminy Dobrcz

Szanowni Państwo,
w związku z tym, iż u pracownika Zespołu Szkół w Borównie oraz jednego mieszkańca został potwierdzony wynik w kierunku zakażenia SARS CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, a także respektując wytyczne  Rządu RP i rekomendacje stosownych służb informuję, iż: nie ma możliwości uczestnictwa w dzisiejszej XXIII Sesji Rady Gminy Dobrcz  sołtysów oraz  mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji on-line.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz
                                                                                                Monika Kuberska

Przejdź do - Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 17 września 2020 r.
16 września 2020

Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 17 września 2020 r.

W dniu  17 września br. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Dobrcz. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Zapraszamy na transmisję on-line na platformie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/176/rada-gminy-dobrcz.htm

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 17 września 2020 r.
Przejdź do - Ogłoszenie o XXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz.
31 lipca 2020

Ogłoszenie o XXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz.

W dniu  31 lipca br. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz.

Porządek obrad.

Zapraszamy na transmisję on-line.