Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Gminy Dobrcz
Kontakt:telefon: 52 364 80 26
e-mail: usc@dobrcz.pl

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz - Pan Antoni Bigaj
Za-ca Przewodniczącego - Pan Stanisław Gibas
Skład Rady Gminy na lata 2014 - 2018

 

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
  Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - Informacja z Sesji Nadzwyczajnej
6 lipca 2018

Informacja z Sesji Nadzwyczajnej

Wczoraj 5 lipca br. o godz. 16.oo W GOK-u odbyła się XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Wniosek o jej zwołanie złożył Wójt Gminy Krzysztof Szala.

Czytaj więcej o: Informacja z Sesji Nadzwyczajnej
Przejdź do - Sesja Nadzwyczajna
3 lipca 2018

Sesja Nadzwyczajna

W dniu 5 lipca br. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy poświęcona zmianą w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej o: Sesja Nadzwyczajna
22 czerwca 2018

Zmiana godziny Sesji

Szanowni Państwo w dniu 28 czerwca Sesja Rady Gminy Odbędzie się o godz. 14.00 , wspólne posiedzenie komisji o godz. 13.00. Obrady będą prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Zmiana godziny Sesji
14 maja 2018

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Dobrcz zawieszony

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Dobrcz zostaje zawieszony do dnia 10 czerwca 2018 z powodu wyjazdu do sanatorium.

Przejdź do - Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz
30 kwietnia 2018

Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz

 W dniu 25 kwietnia br. w Świetlicy w Kotomierzu  odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy. Przedmiotem obrad były :
1. Poprawa infrastruktury sportowej gminy.
2. Projekt nowego Statutu Gminy.
3. Remonty dróg gminnych.

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z posiedzenia komisji Rady Gminy Dobrcz