Logo Gminy Dobrcz
Powróć do: Ochrona Powietrza

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB spoczywa na właścicielach domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych ROD oraz właścicielu lub zarządcy budynków wielorodzinnych (m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). Podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459).

Składa się dwa rodzaje deklaracji:
dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych na formularzu typu A,
dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach niemieszkalnych na formularzu typu B.

Deklarację można wypełnić on-line https://dobrcz.gmina.plus/ za pomocą formularza elektronicznego (wymagany jest profil zaufany lub e-dowód).
Poza tym druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej znajdującej się tutaj: https://dobrcz.bip.net.pl/?a=15127 , wydrukować oraz uzupełnić, a następnie przesłać na adres Urzędu Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz.
Złożenie deklaracji nie podlega opłacie. Nie są wymagane żadne załączniki.
Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021r. ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin ma złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.
Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://zone.gunb.gov.pl/