Logo Gminy Dobrcz
Powróć do: Strefa Mieszkańca

Regulamin utrzymania czystości i porządku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY DOBRCZ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz”, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych obejmujące, co najmniej:

a) szkło;

b) papier i tektura;

c) tworzywa sztuczne;

d) metale;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) zmieszane odpady opakowaniowe;

g) przeterminowane leki;

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

i) chemikalia;

j) zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

m) zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i od pojazdów ciężarowych;

n) bioodpady;

o) odpady zielone;

p) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

q) odpady niebezpieczne;

r) odpady tekstyliów i odzieży.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych podmiotowi, który posiada podpisaną umowę z Gminą lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub też przekazywanie ich odpowiedniemu podmiotowi w trybie określonym przez odrębne przepisy. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów zawiera uchwała Rady Gminy Dobrcz w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) utrzymywanie pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

§ 3. Jeżeli na nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane i zagospodarowywane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. Zarządca lub właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jest zobowiązany do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, zapewniając swobodne przejście dla pieszych oraz przejście i przejazd w ciągach pieszo – rowerowych i drogach dla rowerów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej części nieruchomości, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstałe ścieki nie będą bezpośrednio odprowadzane do gruntu lub zbiorników i ujęć wodnych,

2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych, związane z ich bieżącą eksploatacją, poza warsztatami naprawczymi, dozwolone są wyłącznie na terenie prywatnej nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

2) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 120 l;

3) worki oznaczone rodzajem zbieranych odpadów;

4) kontenery o pojemności o minimalnej pojemności 5 m3;

5) inne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki o następujących ujednoliconych kolorach lub pokryte odpowiednim kolorem w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników:

1) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na makulaturę;

2) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

3) zielony z napisem „SZKŁO”- z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

4) brązowy z napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

3. Worki powinny być wykonane z tworzywa o grubości zapewniającej szczelność i trwałość. Worki i pojemniki powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, transportu i przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów.

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności zapewniającej niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając częstotliwości ich usuwania z terenu nieruchomości określone w § 10 oraz poniższe normy:

1) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi należy wyposażyć w pojemniki o łącznej objętości min. 20 l na osobę. Odpady segregowane należy gromadzić w workach lub pojemnikach o pojemności, co najmniej 120 l.

2) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi należy wyposażyć w pojemniki o objętości min. 20 l na osobę. Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach o kolorystyce określonej w § 6 ust. 2 typu dzwon o pojemności wynikającej z rzeczywistego zapotrzebowania;

3) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 60 l na lokal;

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 110 l na każdych 10 pracowników zatrudnionych w firmie;

9) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko;

10) dla ogrodów działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem, z zastrzeżeniem umiejscowienia pojemników przy każdej bramie wejściowej;

11) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik 7 m3 na 1 ha nieruchomości.

5. Właściciel nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność handlowa umieszcza w punkcie handlowym w miejscu dostępnym dla klientów dodatkowy kosz lub pojemnik na odpady. Dopuszcza się lokalizację kosza lub pojemnika przed punktem handlowym pod warunkiem, że zostanie on ustawiony na terenie będącym częścią prowadzonej działalności i w miejscu dostępnym dla klientów.

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 dotyczy również właścicieli przewoźnych, sezonowych punktów handlowych i gastronomicznych, z wyjątkiem organizowanych jarmarków i targowisk, podczas których pojemniki zapewnia organizator.

§ 7. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób z nich korzystających oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik przy drodze publicznej lub drogę publiczną przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;

3) pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr;

4) pojemniki i worki na odpady opakowaniowe zmieszane oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru;

5) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania zgody właściciela tej nieruchomości do dysponowania terenem na ten cel;

7) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu widocznym przed nieruchomością lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

3. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich użytkowników ww. terenów;

2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez przedsiębiorcę;

3) powinny być rozmieszczone:

a) w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej liczby osób, co 100 m,

b) na przystankach komunikacyjnych min. 1 szt.,

c) na skwerach i w parkach min. 3 szt.,

d) na pozostałych terenach w miarę potrzeb.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności należy je utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników/worków w należytym stanie porządkowym, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników/worków, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.

4. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) pojemników i kontenerów do zbierania odpadów.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemników lub worków odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone.

2. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc gromadzenia odpadów.

§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie - co 14 dni;

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali - co 7 dni;

2) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, – co 14 dni;

b) w okresie od 1 października do 31 marca, – co 28 dni;

3) metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, – co 28 dni;

4) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – co 28 dni;

5) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – co 60 dni;

6) z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w zależności od indywidualnych potrzeb, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarnoporządkowego, jednak nie rzadziej, niż co 28 dni;

7) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego, jednak nie rzadziej, niż co 28 dni.

2. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach 6:00 - 22:00 w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości.

3. Odpady powinny być wystawiane przed nieruchomość nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem odbioru.

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarowywać bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zalecane jest, aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z drewna, siatki lub z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza, a podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom,

2) kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,

3) do kompostownika:

a) można wrzucać:

- kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

- rozdrobnione gałęzie,

- skoszoną trawę,

- owoce i warzywa z ogrodów,

- resztki żywności (w tym m.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie),

- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,

- resztki produktów mleczarskich, stary chleb,

- fusy po herbacie i kawie z filtrem, jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,

b) zabrania się wrzucać:

- surowego mięsa i kości, tłuszczu, całych jaj (dozwolone są same skorupki) i nabiału,

- gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, chwastów w pełnej dojrzałości, trawy pryskanej herbicydami,

- odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet,

- kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku, malowanego i impregnowanego drewna,

- pampersów, zużytych materiałów higienicznych (w tym intymnych) oraz kosmetycznych, leków,

- woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopałków papierosów.

4) . Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne potrzeby są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego z napisem „Bio".

5. Odpady wielkogabarytowe z gospodarstwa domowego należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrcz, w godzinach jego pracy.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z gospodarstwa domowego należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrcz, w godzinach jego pracy.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać również do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zdać w punkcie sprzedaży detalicznej – przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów, lub, w przypadku sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Zużyte opony od pojazdów osobowych, pochodzące z gospodarstw domowych, można przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

9. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych pochodzące z gospodarstw domowych, w tym chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp. należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.

10. Odpady zielone wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych należy:

a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie, poprzez wystawienie ich poza teren nieruchomości, w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego,

b) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Dobrcz,  w godzinach jego pracy,

c) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

11. Odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy dostarczać do Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

12. Przeterminowane leki należy przekazywać do aptek i punktów aptecznych na terenie Gminy Dobrcz – w godzinach ich pracy.

13. Zużyte baterie powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek oświatowych i kulturalno-oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji.

14. Wszystkie, w tym wymienione wyżej odpady komunalne, niepochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych, przekazywać należy odbiorcy odpadów, z którym właściciel nieruchomości ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

15. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba, że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.

16. Na obszarze zabudowy wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, a w przypadku odpadów zbieranych w workach, sprzed nieruchomości.

17. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub pojemnika.

18. Odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone, w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.

19. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

20. W pojemniku/worku przeznaczonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą się znajdować odpady, które powinny być umieszczone w pojemnikach/workach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w instalacje do przejściowego gromadzenia nieczystości ciekłych tj.  zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków są obowiązani:

1) Usuwać nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, dostosowaną do ilości zużytej wody oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość jego  użytkowania oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik; ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.

2) Usuwać osady ściekowe z terenów nieruchomości wyposażonych w instalację przydomowej oczyszczalni ścieków z osadnikiem, zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, ale nie rzadziej niż jeden raz na rok.

2. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i/lub  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i ich transportu do stacji zlewnej.

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANUGOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

§ 12. 1. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, a w przypadku, gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - do instalacji zastępczej;

2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu w celu poddania ich recyklingowi, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązane, do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zieleni. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

4. Psy, poza teren nieruchomości, powinny być wyprowadzane na uwięzi i przez osoby, które są w stanie sprawować nad nimi odpowiedni nadzór, a psy ras uznawanych za agresywne lub psy niebezpieczne dla otoczenia, muszą mieć nałożony kaganiec.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi

Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 14. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, iż zwierzęta te są utrzymywane na własne potrzeby oraz nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będą zachowane warunki sanitarno-higieniczne.

Rozdział 7.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na terenach ogólnodostępnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin stanowi załącznik do uchwały Nr XLVII/489/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2022 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r.  pozycja 6645)

 

Pliki do pobrania: